Algemene Voorwaarden

Toepasselijkheid

De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door, bestellingen bij, leveringen door en betalingen aan Chocolaterie Smits’. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf, schriftelijk en expliciet op punten gebeurt, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Door het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling geeft de klant van Chocolaterie Smits’ te kennen deze voorwaarden te aanvaarden.

Aanbiedingen en Prijzen

Aanbiedingen door en prijzen van Chocolaterie Smits’ zijn vrijblijvend. Chocolaterie Smits’ accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten. Chocolaterie Smits’ behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen. Alle geldende prijzen zijn steeds inclusief BTW en exclusief order- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Bestellingen

Door het plaatsen van een bestelling per telefoon, post, e-mail, internet is de overeenkomst een feit. Chocolaterie Smits’ behoudt het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling.

Leveringen

Bestellingen voor 14.00 uur zullen binnen 2 werkdagen worden verzonden. Daarbij zijn wij afhankelijk van PostNL. Heeft u een bestelling op een bepaalde dag nodig dan raden wij u aan op tijd te bestellen. Wij verzenden onze producten niet bij een temperatuur boven de 20 graden. Chocolaterie Smits’ zal steeds streven naar snelle levering van het bestelde. Opgegeven levertijden zijn echter slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de onder artikel 3 bedoelde overeenkomst te ontbinden. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden bedongen, gelden ook voor door Chocolaterie Smits’ ten behoeve van de levering ingeschakelde derden. De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant Chocolaterie Smits’ daarvan direct bij aflevering in kennis te stellen.

Verzending

De verzenden van onze producten verloopt via PostNL. Heeft u een bestelling op een bepaalde dag nodig dan raden wij u aan op tijd te bestellen. Wij verzenden onze producten niet bij een temperatuur boven de 20 graden.

Betaling

De klant voldoet bij de webshop van Chocolaterie Smits’ aan de verplichting, die ontstaat uit de onder punt bestellingen bedoelde overeenkomst, middels betaling via Ideal.

Reclames, Garantie En Retourgoederen

De termijn voor reclames met betrekking tot geleverde goederen beperkt zich tot het onder punt leveringen, 3e alinea gestelde. Indien is aangetoond, dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Chocolaterie Smits’ de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Als garantietermijn voor geleverde producten geldt de termijn, die door de betrokken leverancier van Chocolaterie Smits’ wordt gegarandeerd, gerekend vanaf de datum van aflevering door Chocolaterie Smits’. Binnen deze termijn vindt kosteloos vervanging plaats, zulks met in acht name van de specifieke voorwaarden van de leverancier. Retourzendingen worden in alle gevallen slechts geaccepteerd indien zij vooraf bij Chocolaterie Smits’ zijn aangemeld.

Overdracht van risico en eigendom

Het risico van het geleverde gaat van Chocolaterie Smits’ over naar de klant, zodra de aflevering heeft plaatsgevonden. De eigendom gaat evenwel pas over, indien de klant aan al zijn onder punt betaling, 1e alinea bedoelde verplichtingen heeft voldaan.

Klantgegevens

Indien de klant aan Chocolaterie Smits’ opgave doet van een adres is Chocolaterie Smits’ gerechtigd alle bestellingen aan dat adres te verzenden met behoud van alle rechten zoals bedoeld in punt betaling. Klanten zijn verplicht adreswijzigingen schriftelijk te melden aan Chocolaterie Smits’, Wilhelminastraat 50, 4814 SH Breda.

Aansprakelijkheid

Chocolaterie Smits’ is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van Chocolaterie Smits’ is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van Chocolaterie Smits’ komen. Chocolaterie Smits’ draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt Chocolaterie Smits’ eveneens geen verantwoordelijkheid. Chocolaterie Smits’ is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Chocolaterie Smits’ tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Chocolaterie Smits’. Aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant reeds is verzekerd wordt ten alle tijden Chocolaterie Smits’ uitgesloten.

Diversen

De klant van Chocolaterie Smits’ dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, welke rusten op de door Chocolaterie Smits’ geleverde producten, geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Ingeval van overmacht heeft Chocolaterie Smits’ het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van enige bestelling op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit de klant schriftelijk of telefonisch mede te delen en zulks zonder dat Chocolaterie Smits’ gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt iedere tekortkoming verstaan, die niet aan Chocolaterie Smits’ kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Rechten

Alle contacten en transacties met Chocolaterie Smits’ geschieden onder voorbehoud van alle rechten en aanspraken van Chocolaterie Smits’. Niets uit uitgaven of publicaties van Chocolaterie Smits’ mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in digitale vorm, of openbaar gemaakt, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Chocolaterie Smits’.

Toepasselijk recht

Op alle rechtsbetrekkingen tussen Chocolaterie Smits’ en haar klanten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Klachten

De klant is gehouden de goederen direct na aflevering te keuren. Klachten dienen op straffe van verval van alle rechten binnen een dag na het tijdstip van aflevering van goederen, schriftelijk – of per e-mail te worden ingediend, onder de gespecificeerde opgave van de aard van de klachten ten aanzien van de afgeleverde goederen. Manco’s en bij aflevering zichtbare gebreken dienen echter binnen 6 uur na aflevering bij Chocolaterie Smits’ te worden gemeld, op straffe van verval van alle rechten daaruit voortvloeiende. Chocolaterie Smits’, Wilhelminastraat 50, 4814 SH Breda, info@chocolateriesmits.nl